Pesticiden? Nee, dank u.

Om ons milieu en uw gezondheid te beschermen gelden vanaf 2015 strengere regels voor pesticidengebruik. Zo gebruikt ons gemeentebestuur voortaan geen pesticiden meer en roepen we u op om ons voorbeeld te volgen.

 

Particulieren

Vanaf 19 juli 2017 mag enkel een professionele gebruiker met een fytolicentie P1, P2 of P3 pesticiden, die glyfosaat bevatten, gebruiken op de gebieden, die door particulieren worden gebruikt.

Dus, op terreinen gebruikt door particulieren mogen geen glyfosaathoudende pesticiden meer toegepast worden door amateurgebruikers. Professionele gebruikers mogen dit nog wel. De particulier mag al sinds 1 januari 2015 geen pesticiden (alle soorten) meer gebruiken op het trottoir en op de bermen.

Ook voor een groot deel van de Knokke-Heistse bewoners is een belangrijke taak weggelegd om hun badplaats proper te houden. Volgens de gemeentelijke politieordening op de openbare netheid zijn eigenaars, huurders of vruchtgebruikers van eigendommen immers verplicht de trottoirs, greppels en afsluitingen palend aan het eigendom proper te houden.

Bij het onderhoud van deze trottoirs, greppels en afsluitingen is het gebruik van pesticiden verboden. Help dus op een ecologisch verantwoorde manier mee om het onkruid voor je deur te wieden.

 

Openbare diensten

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een verbod. Pesticiden kunnen dan enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een procedure.

Ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen krijgen vanaf 1 januari 2015 het verbod om pesticiden te gebruiken. Voortaan is een openbare dienst namelijk “een dienst uitgevoerd door een rechtspersoon in het kader van een taak van algemeen belang”. Deze aangepaste definitie zorgt voor een extra garantie dat de meest kwetsbaren, zoals kinderen, zieken en ouderen niet in contact komen met deze pesticiden.

 

Waarom het verbod op glyfosaat?

Bij het gebruik van glyfosaat bestaan er risico’s voor de gezondheid en het milieu. Bij een correct gebruik en met het dragen van beschermende kledij en handschoenen zijn de risico’s klein. Onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid. Bovendien was in april 2017 onduidelijkheid ontstaan over de impact van glyfosaat op mens en leefmilieu.

Professionele gebruikers zoals landbouwers en tuinaannemers mogen nog wel producten met glyfosaat gebruiken. Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om producten met glyfosaat veilig toe te passen.

Heb je een vraag over het nieuwe verbod? De antwoorden op de meest gestelde vragen vind je in de FAQ.

 

Hoe onderhouden zonder pesticiden?

Er zijn voldoende goed werkende alternatieven.

Surf naar www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin en zorg mee voor een gezonder leefmilieu. Met foto’s en schetsen tonen de  VMM er de meest voorkomende goede en slechte situaties. Je krijgt er alle praktische tips die je nodig hebt om jouw pesticidevrije onderhoud op poten te zetten.

Vier vuistregels:

 • Niet elke plant is onkruid
  • Door de natuur hier en daar zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.
 • Verhard zo weinig mogelijk.
  • Met een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin leg je de basis voor een gemakkelijk onderhoud.
 • Plant de juiste plant op de juiste plaats. Voorkom het gebruik van pesticiden.
  • Maak je oprit of pad zo klein mogelijk.
  • Waar veel gereden of gestapt wordt, groeien geen planten.
  • Een kasseipad met groen tussen de stenen heeft ook zijn charmes.
  • Als je planten kiest die goed zullen gedijen op de plek waar je ze wil planten (zon/schaduw, voedselrijk/voedselarm, droog/vochtig, …) heb je minder problemen met ziektes en plagen en je planten groeien beter en voller. Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden.
  • Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de leidraad pesticidentoets.
 • Gebruik alternatieven.
  • Veeg en borstel regelmatig op oprit of terras zodat er zich geen organisch materiaal kan ophopen.
  • In de bestrijdingsgids vind je concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden, zonder pesticiden.
  • Welke pesticiden je in laatste instantie kan gebruiken lees je in de rubriek Pesticiden gebruiken.

 

Woon je in een grondwaterbeschermingszone of langs oppervlaktewater

Ongeveer de helft van ons drinkwater halen de watermaatschappijen uit grondwater. Om de kwaliteit van het grondwater uit waterwingebieden te beschermen, zijn er beschermingszones afgebakend. Je herkent de zones aan een blauw bord met watergolven. In deze zones geldt een verbod op het gebruik van pesticiden. Afwijking van dit verbod kan slechts onder zeer specifieke voorwaarden.

De andere helft van ons drinkwater komt uit oppervlaktewater. Ook langs waterlopen en in bermen geldt een verbod op het gebruik van pesticiden om het leven in het water en de drinkwatervoorraden te beschermen tegen vervuiling.

Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf. Die vind je terug op de verpakking. Voor bepaalde pesticiden geldt een ruimere bufferzone langs het oppervlaktewater.

 

Permanent verbod

In volgende gebieden is er vrijwel altijd een permanent verbod op gebruik van pesticiden (zowel voor professionele gebruikers als amateurs).

 

Wetgeving

Het gebruik van pesticiden is geregeld in diverse wetgevingen:

 

Nieuwsberichten

 

Meer informatie