Belasting op de afgifte van afvalstoffen

Artikel 1. : belastbaar feit
Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een gemeentelijke milieubelasting gevestigd op de afgifte van afvalstoffen in de gemeentelijke verbrandingsinstallatie.

Art. 2. : belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die de afvalstoffen afgeeft of door de persoon die ze laat afgeven.
De belasting is niet verschuldigd door de houder van de afvalconcessie van de gemeente Knokke-Heist.

Art. 3. : berekeningsgrondslag en tarief
De belasting wordt vastgesteld op 20 % van het bedrag van de milieuheffing voor het verbranden van afvalstoffen zoals bedoeld in artikel 46§1 en §2 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Art. 4. : invordering
De belasting wordt door middel van kohieren ingevorderd overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Art. 5. : bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk, of via een duurzame drager worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de  derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag. Indien de belastingschuldige gehoord wil worden, dient dit uitdrukkelijk gevraagd te worden in het bezwaarschrift.

Art. 6. : algemene bepalingen
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, en latere wijzigingen, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6  tot en met 9 bis van het wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing op deze belasting voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Het gemeenteraadsbesluit van 20 november 2008 houdende vaststelling van een gemeentelijke milieubelasting op de afgifte van afvalstoffen in de gemeentelijke verbrandingsinstallatie wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.

Datum goedkeuring : 28/11/2013
Datmu bekendmaking : 10/12/2013

Bijlage : Belasting op afgifte afvalstoffen.pdf