Gemeentelijk reglement - Voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst

 

Artikel 1.

Niemand mag op het grondgebied van Knokke-Heist zonder vergunning afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen een taxidienst exploiteren.

Art. 2.

Onder taxidiensten wordt verstaan bezoldigde vervoerdiensten van personen, met bestuurder, door middel van voertuigen die aan de volgende eisen voldoen :

 

1° met “voertuig” kan het zowel gaan om een auto of een minibus, als om een twee- of driewielige motor, al dan niet met zijspan of aanhangwagen, op voorwaarde dat het voertuig naar constructie en uitrusting geschikt is voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen. De paardenkoetsen en taxifietsen (met hulpmotor van minder dan 0.3 KW) vallen niet onder het toepassingsgebied van dit reglement;

 

2°  het voertuig wordt ter beschikking van het publiek gesteld, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld;

 

3°  elk van de plaatsen in een taxivoertuig kan ter beschikking worden gesteld: collectieve ritten.

 

4°  de bestemming wordt door de cliënt bepaald.

 

Art. 3.

De vergunning voor het exploiteren van een taxidienst omvat de toelating voor het stationeren op eender welke standplaats die niet op de openbare weg gelegen is maar waarover de exploitant beschikt, of op eender welke standplaats op de openbare weg in de vergunningverlenende gemeente die voorbehouden wordt voor de taxi’s en vrij is mits de vergunning het gebruik hiervan expliciet vermeldt.

 

Art. 4.

§1 Volgende standplaatsen worden op de openbare weg voorzien met volgend aantal wagens dat aldaar respectievelijk mag stationeren

1. Ter Stationsplein, sectie Heist                                                         : 2
2. Ter Station Duinbergen                                                                    : 1
3. Ter M. Lippensplein, station Knokke                                                 : 8
4
. Ter Elizabetlaan 15-17 (Albertplein)                                                 : 2
5. Ter Heldenplein                                                                                : 3
6. Ter Canadasquare                                                                            : 7
8. Lippenslaan                                                                                     : 2

Totaal                                                                                                 :25

 

§2 De in artikel 4 §1 vermelde standplaatsen zullen op grond van een afzonderlijk Besluit van de Gemeenteraad genomen ter uitvoering van de Wet betreffende de politie op het wegverkeer en het Ministerieel Besluit waarbij de minimum-afmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, door de terzake voorziene verkeerstekens worden aangeduid.

 

Art. 5.

Ieder taxivoertuig krijgt twee taxikaarten, afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar. De taxikaarten hebben als achtergrond de logo’s van de gemeente Knokke-Heist. De voertuigen met een zwart beschreven taxikaart hebben het recht op een standplaats op de openbare weg. De voertuigen met een rood beschreven taxikaart hebben geen recht op een standplaats op de openbare weg.

De reservevoertuigen krijgen een witte reservekaart.

 

 

Art. 6.

Elke vorm van reclame of affichering op de voertuigen is verboden. Enkel de naam en/of het logo van de eigen taxi-exploitatie kan worden aangebracht. Reclame of affichering in het voertuig wordt toegestaan, op voorwaarde dat het niet zichtbaar is aan de buitenkant van het voertuig.

 

VERGUNNING.

Art. 7.

§1 De vergunning voor het exploiteren van een taxidienst wordt aangevraagd via het aanvraagformulier en gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen.

 

§2 Bij deze aanvragen moeten de documenten worden gevoegd waarvan sprake in het aanvraagformulier samen met de gewenste tarieven en een bewijs van verzekering voor taxivervoer.

 

§3 Onder de voorwaarden vastgesteld door de Gemeenteraad in dit reglement wordt de vergunning of de hernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst op het grondgebied van Knokke-Heist afgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 3 maanden na de indiening van de aanvraag.

 

§4 Het College van Burgemeester en Schepenen levert 1 vergunning af per exploitant. De vergunning vermeldt het aantal taxivoertuigen en het aantal reservevoertuigen waarvoor ze afgegeven werd.

 

Art. 8.

Jaarlijks bezorgt de taxi-exploitant uit eigen initiatief onderstaande documenten tussen 1 januari en 31 januari aan het gemeentebestuur:

 

§1 een uittreksel strafregister van de exploitant, dat hoogstens 3 maanden oud is.

 

§2 een document waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale lasten (zelfstandige en/of RSZ)

 

§3 een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de fiscale lasten.

 

§4 een actuele lijst van de personeelsleden die als chauffeur tewerkgesteld zijn.

 

Art. 9.

De duur van de vergunning tot exploitatie van een taxidienst (exploitatievergunning) is vijf jaar, de vergunning kan voor dezelfde duur worden hernieuwd.

 

Art. 10.

§1 De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die hetzij eigenaar is van het of de voertuigen, hetzij er de beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling, hetzij door een leasingovereenkomst.

 

§2 De vergunninghouder van wie een voertuig tijdelijk niet beschikbaar is ten gevolge van een ongeval, een ernstig mechanisch defect, brand of diefstal kan, op zijn verzoek, gemachtigd worden zijn dienst te verrichten door middel van een vervangingsvoertuig dat hij niet in eigendom heeft en waarvoor hij evenmin een contract van aankoop op afbetaling of een leasingovereenkomst kan voorleggen.
Deze machtiging wordt voor maximum 3 maanden verleend en is niet hernieuwbaar.

De machtiging om de dienst te verrichten met een vervangingsvoertuig wordt aangevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen, die binnen de twee werkdagen de vervangingskaart (wit) uitreikt. Na afloop van de toegestane termijn moet de exploitant binnen twee werkdagen de vervangingskaart terug inleveren.

§3 De verhuring, door de exploitant, onder welke vorm dan ook, van het of de voertuigen aan enigerlei persoon die het of de voertuigen zelf bestuurt of laat besturen, is verboden.

Art. 11.

§1 De exploitanten van taxidiensten mogen ertoe gemachtigd worden om voor de exploitatie van hun diensten over reservevoertuigen te beschikken waarvan ze eigenaar zijn of waarover ze beschikken bij een contract van verkoop op afbetaling of een leasingovereenkomst. De reservevoertuigen moeten ten minste uitgerust zijn om een taxidienst te verzekeren. Deze reservevoertuigen mogen niet verhuurd worden.

De vergunning vermeldt, in voorkomend geval, het aantal reservevoertuigen waarover de exploitant mag beschikken.

§2 Het aantal reservevoertuigen is beperkt: voor elk begonnen schijf van tien toegelaten taxivoertuigen is er maar één reservevoertuig.

De aanvraag om het aantal reservevoertuigen te verhogen of te verlagen dient te gebeuren bij het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Art. 12.

De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Nochtans met toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen :

1° mag de echtgeno(o)t(e) of de duurzaam samenwonende partner of mogen bloed- of aanverwanten tot de tweede graad bij overlijden of permanente werkonbekwaamheid van de vergunninghouder, onder dezelfde voorwaarden de exploitatie van de dienst voortzetten tot het einde van de in de vergunning gestelde termijn.

2° kan een rechtspersoon de exploitatie van een natuurlijk persoon die houder is van een vergunning voortzetten wanneer deze houder zijn vergunning inbrengt in deze rechtspersoon die hij opricht en waarvan hij de meerderheidsvennoot is, alsook de zaakvoerder.

3° kan een rechtspersoon zijn vergunning verdelen onder de personeelsleden van zijn onderneming op voorwaarde dat:

-       de vergunning in zijn geheel wordt overgedragen en de rechtspersoon zijn activiteiten als taxi-exploitant volledig stopzet;

-       de personeelsleden onder wie de vergunning wordt verdeeld, op datum van de aanvraag tot verdeling van de vergunning, sedert ten minste 3 jaar actief en ononderbroken aan de exploitatie van een taxidienst deelnemen, en die sedert tenminste 1 jaar als werknemer zijn ingeschreven in het personeelsregister van de rechtspersoon die zijn vergunning wenst te verdelen;

-       de rechtspersoon die zijn exploitatie stopzet de nodige bewijsstukken voorlegt waarbij wordt aangetoond dat voldaan is aan de sociale en fiscale verplichtingen.

 

Art. 13.

De vergunning met de taxi- en de reservekaarten dient afgehaald te worden binnen de drie maanden vanaf de datum van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. Na deze termijn

vervalt de vergunning.

 

EXPLOITATIEVOORWAARDEN.

Art. 14.

 

De exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, die een vergunning bezit, mag de in de vergunning vermelde voertuigen inzetten als taxidienst, mits een vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen.

 

 

 

Art. 15.

 

De exploitant dient zich stipt te gedragen naar de bepalingen van het Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, naar de bepalingen van de Besluiten welke in uitvoering van dit Decreet worden of zullen genomen worden alsmede naar de bepalingen van de andere van kracht zijnde Wetten en reglementen inzonderheid betreffende de politie van het wegverkeer.

 

 

 

Art. 16.

 

De dienst wordt regelmatig verzekerd zowel op zon- en feestdagen als op de werkdagen.

 

 

 

Art. 17.

 

De exploitant is gehouden het voor de exploitatie van de dienst nodig materieel tijdens de ganse duur van de vergunning en zonder enigerlei last voor de machtigende overheid te leveren, te onderhouden en te vernieuwen.

 

 

 

Art. 18.

 

De exploitant dient regelmatig in het handelsregister ingeschreven te zijn.

 

 

 

Art. 19.

 

De exploitant is gehouden de wetgeving op het gebruik van talen in bestuurszaken na te leven.

 

 

 

Art. 20.

 

De exploitant die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wetgeving op de maatschappelijke zekerheid der arbeiders moet steeds de terzake geldende voorschriften naleven en inzonderheid steeds in regel zijn inzake de bijdragen voor de maatschappelijke zekerheid en de bestaanszekerheid.

 

 

 

Art. 21.

 

De exploitant is verantwoordelijk voor de schade, uit hoofde van de onderneming aan derden veroorzaakt. Hij moet zijn burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van zijn onderneming dekken overeenkomstig de wettelijke voorschriften nopens de verzekering van autovoertuigen gebezigd voor bezoldigd personenvervoer.

 

 

 

Art. 22.

 

De exploitant moet zich strikt houden aan de reglementering betreffende de geneeskundige schifting en het geneeskundig toezicht op de autobestuurders alsmede aan deze betreffende de technische eisen waaraan moet worden voldaan door de autovoertuigen gecarrosseerd voor ten hoogste negen personen (bestuurder inbegrepen) en gebezigd voor personenvervoer.

 

 

 

Art. 23.

 

De bestuurders van de voertuigen zullen steeds verzorgde kledij dragen en een verzorgd voorkomen hebben.

 

 

 

Art. 24.

 

Op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen moet de exploitant die chauffeurs tewerkstelt, deze chauffeurs afdanken welke niet meer aan de eisen inzake moraliteit en beroepsvaardigheid voldoen of welke de bepalingen van het Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, van haar uitvoeringsbesluiten of van de vergunningsakte ernstig hebben overtreden, en inzonderheid :

 

 

 

1° zij die een hogere dan de toegelaten prijs hebben gevraagd;

 

 

 

2° zij die met hun voertuig hebben rondgereden teneinde de klanten te zoeken;

 

 

 

3° zij die zonder geldige reden geweigerd hebben klanten op te nemen.

 

 

 

Art. 25.

 

§1 Elk voertuig in dienst moet           bestendig onderhouden en in een zeer zindelijke staat gehouden worden. Het koetswerk mag geen zichtbare schade vertonen; voorzien zijn van de taxikaarten overeenkomstig artikel 5 van dit reglement. Zij dienen onmiddellijk terug ingeleverd te worden bij stopzetting, schorsing of intrekking van de exploitatievergunning; met een taxameter en randapparatuur zijn uitgerust overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

 

 

 

§2 Wanneer een voertuig uiterlijke tekenen van schade vertoont, dan wordt de exploitant geacht deze binnen de kortst mogelijke tijd te laten herstellen. In elk geval laat de exploitant de schade herstellen indien hij hiertoe door de gemeentelijke of politionele diensten wordt aangemaand.

 

 

 

§3 Er is een jaarlijkse controle van de voertuigen door de politie.

 

 

 

Art. 26.

De exploitant is verplicht elke wijziging van adres van woonplaats, exploitatiezetel of maatschappelijke zetel, binnen vijf dagen aan het College van Burgemeester en Schepenen mee te delen.

 

 

 

Art. 27.

De norm voor het aantal vergunde taxivoertuigen op het grondgebied van Knokke-Heist is 33 (één per 1.000 inwoners). Als deze norm bereikt is, wordt een wachtlijst opgemaakt waarin de naam of handelsnaam en het adres van de aanvrager in chronologische volgorde van ontvangst van de aanvraag wordt ingeschreven. Er wordt voorrang gegeven aan de exploitant die de hernieuwing van de vergunning aanvraagt op voorwaarde dat die voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden.

 

TARIEVEN.

Art. 28.

§1 Het College van Burgemeester en Schepenen stelt de tarieven vast rekening houdend met het voorstel van de exploitant. De exploitant kan tijdens de duur van de exploitatie een aanpassing van de tarieven aanvragen.

 

§2 Het gemeentebestuur van Knokke-Heist verklaart dat de volgende tarieven van toepassing zijn op de door haar vergunde taxi-exploitanten:

 

Dienst, btw en fooi zijn inbegrepen in de prijs.

 

TARIEF A: Heen en terug naar vertrekplaats binnen straal van 35 km= Opnemingsbedrag: 7,50 EUR + Wachtgeld: 35,00 EUR per uur + kilometerprijs: 1,25 EUR per afgelegde kilometer.

 

TARIEF B: Heen binnen straal van 35 km = Opnemingsbedrag: 7,50 EUR + wachtgeld: 35,00 EUR per uur + kilometerprijs: 2,50 EUR per afgelegde kilometer.

 

TARIEF C: Heen en terug naar vertrekplaats vanaf 35 km = Opnemingsbedrag: 7,50 EUR + wachtgeld: 35,00 EUR per uur + Kilometerprijs: 0,75 EUR per afgelegde kilometer.

 

TARIEF D: Heen vanaf 35 km= Opnemingsbedrag: 7,50 EUR + Wachtgeld: 35,00 EUR per uur + Kilometerprijs: 1,50 EUR per afgelegde kilometer.

 

Tussen 22u00 en 6u00: eenmalige toeslag: 2,50 EUR

In het opnemingsbedrag van de tarieven A tot en met D is reeds anderhalve kilometer rijafstand inbegrepen.

 

§3 Wijzigingen in de gezamenlijke tarieven zijn mogelijk wanneer meer dan de helft van de bestaande exploitanten zich formeel akkoord verklaart.

 

§4 De gemeenteraad delegeert de beslissing tot het vaststellen van de forfaitaire tarieven E tot en met Z op voorstel van de exploitanten op aan het college van burgemeester en schepenen.

 

BELASTINGEN.

Art. 29.

De in dit gemeentelijk reglement bedoelde vergunningen kunnen aanleiding geven tot het innen van een belasting. Een bijkomende belasting kan eveneens geïnd worden ten laste van de exploitanten van taxidiensten zonder standplaats op de openbare weg, maar waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie.

De eventuele belastingreglementen worden vastgesteld in afzonderlijke Gemeenteraadsbeslissingen.

 

GEMACHTIGDE AMBTENAAR.

Art. 30.

De Gemeentesecretaris wordt belast met het ondertekenen van de taxikaarten.

 

OVERIGE BEPALINGEN.

 

Art. 31.

Alle kosten waarmee de taxionderneming bezwaard is, met inbegrip van de zegel- en registratiekosten, zijn ten laste van de exploitant.

 

 

 

Art. 32.

Bij een met redenen omklede beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen, kunnen de vergunningen ingetrokken of voor een bepaalde duur geschorst worden ingeval de bepalingen van het Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en Besluiten bedoeld in artikel 15 van dit reglement overtreden of de aan de vergunning verbonden voorwaarden niet nagekomen worden.

 

Art. 33.

De vergunning is slechts geldig indien de voertuigen gedekt zijn door een bewijs van schouwing, afgeleverd door een door de Minister van Verkeerswezen erkend schouwend organisme, en door een verzekeringsbewijs, afgeleverd voor taxivervoer door een door de Koning erkende verzekeringsmaatschappij of van een attest opgemaakt door de vervoerondernemingen waarbij deze verklaart haar eigen verzekeraar te zijn en waarop zijn vermeld nummer en datum van de daartoe verleende ministeriële machtiging.

 

Art. 34.

Het Gemeenteraadsbesluit van 23 oktober 2014 betreffende het gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het exploiteren van een taxidienst wordt opgeheven, met ingang vanaf 1 december 2017.

 

Art. 35.

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2017.

 

Besluit exploiteren van een taxidienst

 

 

Datum goedkeuring: 25 oktober 2017

Datum bekendmaking: 30 oktober 201